IDO MOVEMENT FOR CULTURE

Journal of Martial Arts Anthropology

Journal Menu

Contact

Address for correspondence and submission:
Ido Movement for Culture Journal of Martial Arts Anthropology

Zawale Str. 49A/5, PL - 38–100 Strzyżów, Poland

Editor-in-Chief 
Prof. Dr habil. Wojciech J. Cynarski, University of Rzeszow, Rzeszów, Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Deputy Editor-in-chief
Doc. Dr habil. Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno, Czech Rep., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Assistant Editors
Mgr Adrian Piorko, Idokan Poland Association, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr Przemyslaw Pawelec, Idokan Poland Association, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistical Editors
Doc. Dr Wojciech Blazejewski, University of Rzeszow, Rzeszów, Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. UR, Dr habil. Beata Szluz, University of Rzeszow, Rzeszów, Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Idokan Polska w Rzeszowie, ul.
Cicha 2A/04, 35-959 Rzeszów oraz Akademia Yoshin, ul. Zawale 49A/5, 38–100 Strzyżów.

2) Przetwarzamy dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością statutową Stowarzyszenia
oraz upublicznianiem informacji o działalności Stowarzyszenia. Dane osobowe pochodzą
bezpośrednio od Państwa (członkowie, współpracownicy, uczestnicy organizowanych przez
Stowarzyszenie wydarzeń).

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji
danych wynikającego z przepisów prawa;

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;

5) Przysługuje Państwu prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

- sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- wniesienie skargi do organu nadzorczego.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
wyrażam zgodę na publikację na stronie Internetowej Stowarzyszenia Idokan Polska w Rzeszowie
moich danych osobowych:

‰ imię i nazwisko

‰ wizerunek

‰ inne (proszę określić)

....................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osoby oświadczającej

Wiem, że administratorem moich danych jest Stowarzyszenie Idokan Polska w Rzeszowie, ul. Cicha
2A/04, 35-959 Rzeszów oraz Akademia Yoshin, ul. Zawale 49A/5, 38–100 Strzyżów, jak również o
przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz, że w każdej chwili
przysługuje mi prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, a cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej
wycofaniem.

....................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osoby oświadczającej